New Case Study #86–21 yo M w/ Chronic Uticaria, Dermatitis, Anxiety, Diarrhea